loader
Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

Rcontainer > Vilkår og betingelser

Standard salgsbetingelser for REBLOCK Gruppen

Gjelder for følgende selskaper i REBLOCK gruppen: :
REBLOCK Holding AS org. nr:: 917 764 905 MVA
REBLOCK Container AS org. nr.: 991 296 484 MVA
REBLOCK Rental AS – org. nr.: 915 579 957 MVA
REBLOCK Solution AS org nr.: 817 843 182 MVA
REBLOCK Contracting AS org. nr.: 914 860 385 MVA

Heretter kalt «REBLOCK»

1. INNLEDNING/GENERELT

Disse salgsbetingelser gjelder for alle leveranser fra REBLOCK til kjøper/kunde, med mindre dette er skriftlig avtalt at de ikke skal gjelde. Der ikke annet er særskilt bestemt i disse betingelser, gjelder lov om kjøp av 13.mai 1988 nr. 27.

2. TILBUD, AKSEPT, ORDREBEKREFTELSE OG KONTRAKTINNGÅELSE

Tilbud avgis av REBLOCK på grunnlag av disse salgs- og leveringsbetingelser. som er ufravikelige med mindre annet er avtalt skriftlig, jfr. pkt 1. Tilbud er basert på tilgjengelighet ved bestilling, og gyldig i 30 dager, hvis ikke annet er avtalt. Tilbudet er uforbindtlig for REBLOCK inntil det foreligger en aksept som dekker tilbudet og ellers inntil kjøpekontrakt er signert. Ved bestilling av produkter eller tjenester aksepterer kunden REBLOCK sitt tilbud og disse leveringsbetingelser. Kundens oversendte egne eller andre betingelser er ikke gyldig om ikke annet er avtalt. Hvis annet er avtalt vil alltid REBLOCK sine betingelser har førsteprioritet foran kundens betingelser. Gyldig kjøpekontrakt foreligger i slike tilfeller ikke før REBLOCK enten har bekreftet kundens ordre. Såfremt REBLOCK ordrebekreftelse avviker fra kundens ordre ved tillegg, innskrenkinger eller forbehold, og kunden ikke vil akseptere slike avvik, skal kunden meddele dette skriftlig uten ugrunnet opphold, men senest innen 3 arbeidsdager fra ordrebekreftelsen er mottatt av kunden. I motsatt fall skal REBLOCK sin ordrebekreftelse gjelde. Leveransen omfatter det som er spesifisert i ordrebekreftelsen, kjøpekontrakten og/eller de dokumenter som disse henviser til.

3. LEVERING

Levering finner sted i h.h.t. nærmere avtale, tilbud, anbud e.l. tidspunktet for levering følges ellers av kjøpslovens bestemmelser slik at levering anses å ha funnet sted når vare er overlevert til selvstendig fraktfører. Når REBLOCK selv forestår leveringen, eller kunden henter varen hos REBLOCK, finner levering sted ved overlevering til kunden. Ved levering går risikoen for gjenstandens tilfeldige undergang over på kjøper. Hvis kjøper ikke kan motta varen/gjenstanden til avtalt tid, vil lagring om mulig besørges for kjøpers regning og risiko. Alle varer som sendes via tog til terminaler i Norge, må hentes av kunde samme dag eller senest 24 timer etter at varen har ankommet terminalen. Overholdes ikke dette vil det løpe dagsgebyr iht. terminalen sine prislister + REBLOCK sitt påslag. REBLOCK har rett til å viderefakturere dette til kunde med tillegg av administrasjonsgebyr. Dersom REBLOCK skal forestå installasjon av gjenstanden, bærer kjøper kostnader for denne. Kjøper er ansvarlig for å klargjøre installasjonssted for utstyret, herunder sørge for nødvendige tilslutninger e.l. Dersom REBLOCK må klargjøre installasjonsstedet, uten at dette er avtalt på forhånd eller hvor REBLOCK må benytte ekstra mannskap på grunn av bygningsmessige forhold, vil dette skje for kjøpers regning og risiko. REBLOCK har ikke ansvar for feil eller forsinkelser som måtte oppstå som følge av mangler ved installasjoner kunden er ansvarlig for. Alle forsendelser skjer på kjøpers risiko.

Telefon: 63 80 90 80
E-post: post@rcontainer.no
Adresse: Elvesvingen 23, 1476 Lørenskog

Ved forsinkelse som skyldes forhold kjøper er ansvarlig for (tilgang til lokale, nødvendige installasjoner osv.) skal betaling skje i h.h.t. opprinnelig forutsatt tidsplan. Krever kjøper bankgaranti for sine betalinger, belastes kjøper kostnader for denne. Ved forsinket betaling belastes kjøper forsinkelsesrente i h.h.t. lov om renter ved forsinket betaling.

4. VAREN/PRODUKTET

Alle opplysninger om produktet fra REBLOCK er veiledende og må kontrolleres før bestilling. Produkter endres ofte og spesifikasjoner kan derfor avvike fra det som er opplyst også i annonser, rundskriv, nettside, etc. Opplysningene er kun bindende i den utstrekning det direkte og uttrykkelig er henvist til slike opplysninger i avtale mellom partene.

Betegnelsen «One Way Used» betyr at varen er brukt 1 gang for transport fra Kina/leverandør til Norge. Dette er betegnelsen for ny container levert til Norge. Det blir ikke gitt kompensasjon for små rust, bulker, overmalinger eller andre små reparasjoner for slike produkter. Selges varen “som den står” eller «AS-IS» betyr det at varen selges i den tilstanden den er i ved overtagelsesøyeblikket.

5. PRISER

Alle priser som oppgis på våre hjemmesider og annet salgsmateriell er eks. mva, miljøgebyr, gebyrer, frakt og eventuell ekstra utvendig emballasje slik som esker, kartonger etc. Priser som vises online er veiledende. Endringer i valutakurser kan gi prisendring uten forvarsel. Vi oppfordrer kjøper til å ta kontakt med REBLOCK for å motta korrekt pris.

REBLOCK vil opplyse kjøper i tilbud og ordrebekreftelse om aktuell valutakurs som handel låses til. I de tilfeller der en kursendring faller ut i disfavør av REBLOCK, vil denne differansen bli fakturert kunde. Dette gjelder opp 60 dager etter levert vare grunnet betalingsbetingelser foreligger mellom REBLOCK og dens underleverandører.

Montering og igangsetting (herunder instruksjon i virkemåte etc.) samt opplæring inngår ikke i de oppgitte priser, men må avtales særskilt ved den enkelte leveranse.

Kostnader til frakt kommer i tillegg til avtalt kjøpesum både ved forsendelse med selvstendig fraktfører og ved bedriftens egen distribusjon av varer. REBLOCK kan etter avtale forsikre salgsgjenstanden under transport for kjøpers regning.

Dersom det i tidsrommet mellom tilbud/bestilling/betaling og opp til 60 dager etter leverings tidspunkt blir vedtatt endringer i offentlige avgifter, skatter, lover eller miljøgebyrer/gebyrer som påvirker den aktuelle handelen med en effekt mer enn to prosentpoeng av avtalt pris inkl. mva, har REBLOCK rett til å belaste hele endringen hos kjøper ved økte kostnader.

Dersom kjøper ønsker å foreta endring i avtalen, har REBLOCK rett til å kreve endret kjøpesum og eventuelt endret tidsplan. Slike endringer skal skje skriftlig.

6. BETALING

Kontraktsummen faktureres ved levering og forfaller til betaling i h.h.t. avtalt kredittid. REBLOCK forbeholder seg retten til å gjennomføre kredittsjekk av alle sine kunder. Avtalte delleveringer faktureres ved hver enkelt dellevering. Kredittid er 14 dager. Alle privatkunder må betale 100% på forskudd før levering. Ved leveranser faktureres kontraktsummen slik: 40 % av kontraktsummen + mva. ved kjøpekontraktens inngåelse, 60 % ved overlevering av gjenstanden(e). REBLOCK beregner et administrasjonsgebyr på for alle fakturaer.

7. REKLAMASJONSRETT

Kjøper har reklamasjonsrett kun for feil som skyldes fabrikasjons- og materialfeil. Reklamasjon må skje skriftlig innen rimelig tid etter at mangelen ble eller burde vært oppdaget, jfr. pkt. 7 nedenfor. Reklamasjonsretten bortfaller 12 mndr. etter levering, jfr.pkt. 3.
Retten omfatter ikke ordinært vedlikehold på produkt-et(ene), oppgradering etc.

Forsendelse til og fra REBLOCK foregår for kjøpers regning og risiko. Dersom slik reparasjon utføres hos kjøper, belastes reiseomkostninger, overnatting, diett, i tillegg til medgått reisetid basert på gjeldene timesatser til REBLOCK og dens underleverandører. Ved forsinket levering som skyldes forhold på kjøpers side, løper reklamasjonsretten fra den dag levering skulle ha funnet sted. Det samme gjelder dersom skade oppstår som følge av ukyndig eller feilaktig bruk, mangelfullt vedlikehold, feil ved strøm- og vannforsyning eller andre ytre påvirkninger eller dersom betaling ikke har funnet sted i h.h.t. avtale.

REBLOCK svarer ikke for feil, mangler eller skader som skyldes vanlig slitasje, anvendelse av ikke godkjente deler e.l., uriktig behandling, mangelfullt vedlikehold eller overbelastning. REBLOCK er heller ikke ansvarlig for endringer eller modifikasjoner på leveransen som blir gjort av kunde eller tredjepart uten REBLOCK sitt skriftlige samtykke og reklamasjonsretten kan da bortfalle. Solgte varer tas ikke i retur uten forutgående avtale.

Kjøperen kan kun holde tilbake den andel av kjøpesummen som er nødvendig for å ha sikkerhet reklamasjonen.

8. REKLAMASJONSFRIST

Ved mottak må kjøper undersøke varen grundig og reklamere åpenbare mangler straks og senest innen 7 kalenderdager. Transportskader informeres og noteres på transportbilaget. Overholdes ikke dette kan retten til erstatning falle bort helt eller delvis. Mangler som først kan oppdages etter montering og/eller igangkjøring, må påberopes uten ugrunnet opphold etter at mangelen oppdages. Dette gjelder også når kunden senere oppdager mangler ved produktet som gir grunnlag for reklamasjon.

9. REPARASJON

Ved reparasjon etter utløp av reklamasjonsfrist eller av feil som ikke faller inn under kjøpers reklamasjonsrett, reparasjonsavtale, bærer kjøper alle kostnader, herunder frakt til og fra REBLOCK sitt verksted, reisekostnader etc. REBLOCK har rett, men ikke plikt til å gi tilbud på slike utbedringer.

10. ERSTATNING

REBLOCK har ansvarsbegrensning og kan ikke holdes ansvarlig for ethvert indirekte tap som for eksempel produksjonstap eller inntektstap som påføres kunde eller tredjepart eller for skade av noen art på person, eiendom eller gods hos kunden eller tredjepart uansett årsak, som skyldes mangelfull levering eller mangelfull utførelse av øvrige forpliktelser. Kunden skal holde REBLOCK skadesløs og forsvare REBLOCK for ethvert krav som rettes mot REBLOCK i tilknytning til skade på person, eiendom og gods som er påført kunden, hans ansatte eller tredjepart. Enhver bistand til kjøper utover nevnte forpliktelser er å anse som rådgivende, og skal ikke under noen omstendighet kunne medføre ansvar.

11. SALGSPANT

REBLOCK har pant (salgspant) i de solgte gjenstander til sikkerhet for sitt krav på kjøpesum med tillegg av renter og omkostninger.

Dersom kjøper har til hensikt å selge varene videre, skal det skriftlig opplyses til REBLOCK senest samtidig med inngåelse av kontrakten.

Kjøper har under enhver omstendighet ikke rett til å selge varene til 3. person før disse er fullt ut betalt. Skulle kjøper i strid med disse salgsbetingelsene likevel selge varene til 3. person før varene er oppgjort med REBLOCK, er kjøper fortsatt ansvarlig for oppgjør overfor REBLOCK. REBLOCK kan vederlagsfritt hente den solgte gjenstanden for kjøpers kostnad uavhengig om den er solgt til tredjepart om varen ikke er betalt i sin helhet. De kostnadene som dette bringer tredjepart er kjøper selv ansvarlig for. Oppnevnt bobestyrer i konkursbo kan ikke selge varer som er levert av REBLOCK til 3.person hvis ikke REBLOCK sitt krav først er oppgjort.

12. TAUSHETSPLIKT

Partene skal ikke la uvedkommende få tilgang til opplysninger vedrørende den annen parts tekniske innretninger, personalforhold, forretningsmessige analyser og beregninger samt forretningsmessige hemmeligheter som parten får kunnskap om i forbindelse med avtaleinngåelse og gjennomføring av leveransen.

13. RETUR/ANNULLERING

Retur av kjøpt utstyr kan bare skje etter skriftlig samtykke fra REBLOCK, og for kjøpers risiko og regning. Retur av vare med kjøpesum under kr 1.000,- eks. m.v.a. eller varer med begrenset holdbarhet aksepteres ikke. Returnert utstyr krediteres med en andel av salgssummen fastsatt av REBLOCK der det hensyn tas tapt bruttofortjeneste og påførte kostnader, maksimalt 80 % av salgssummen. Dette gjelder ufravikelig produkter hvor det er tilpassinger iht. kundens ønsker både for bedrift og privatkunder.

14. REFERANSE

REBLOCK har rett til å bruke alle leveranser til kunde som et referanseprosjekt av REBLOCK om ikke annet er avtalt. Dette inkl. tekst, bilder og filming iht. datatilsynets sine retningslinjer. Dette kan bli brukt i REBLOCK sine markeds og reklame materiell.

15. FORCE MAJEURE

REBLOCK fritas for alle plikter under kjøpekontrakten, disse leveringsbetingelser inkludert, dersom det oppstår situasjoner som REBLOCK ikke har herredømme over, og som REBLOCK ikke kunne forutse ved inngåelse av kjøpekontrakten. Følgende omstendigheter skal betraktes som fritakelsesgrunner så langt som de hindrer avtalens oppfyllelse eller gjør oppfyllelsen urimelig tyngende i inn og utland: arbeidskonflikt og enhver annen omstendighet som partene ikke kan råde over, så som brann, krig, naturkatastrofer, mobilisering eller militære innkallelser av tilsvarende omfang eller mangler fra underleverandører eller forsinkelse av slike leveranser som følge av slik omstendighet som omhandlet i dette punkt.

16. INFORMASJON PÅ NETTSIDER

All informasjon og data som finnes på REBLOCK sine nettsider av produkt, informasjon og datablad kan bli endret/justert uten særskilt varsel.

17. FORBEHOLD OM FEIL

Det er forbehold om feilinformasjon på nettsiden, datablad, produkt, bilder som ikke samsvarer med produkt beskrivelsen.

18. HANDEL FOR PRIVATKUNDER

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Se punkt 13.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen.. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

16. RETTSVALG OG VERNETING

Disse alminnelige betingelser og enhver avtale inngått på grunnlag av disse betingelser er undergitt og fortolkes i samsvar med norsk rett.

Alle tvister vedrørende avtalen som ikke blir løst i minnelighet, skal avgjøres ved søksmål med mindre partene avtaler noe annet. Søksmål skal i tilfelle reises ved Nedre Romerike Tingrett.

logo-popup
For å kunne vise riktig pris trenger vi å vite om du vil handle som bedrift eller privatperson
Banner Image

HVEM VI ER

Vi er ikke bare en bedrift. Vi er en sjel. Vi har følelser, meninger, erfaringer, egenskaper og idéer. Vi elsker å skape, og særlig når utgangspunktet har vært «ingenting».

Les mer

Kontaktskjema

Fortell oss hva du leter etter

reblock

REBLOCK AS

Eiendomsprosjekter Leilighetsbygg Prosjektering Anbud
rcontainer

RCONTAINER AS

Stålmoduler Containere Modulvogner Ombygging